Baancommissie 2018

E-mailadres voor op- en aanmerkingen over de baan: baan@golfclubdekoepel.nl

Baanonderhoud tijdens het Q-seizoen

Om een golfbaan in optimale conditie te houden zijn er gedurende het seizoen onderhoudswerkzaamheden nodig, die soms het spelen nadelig kunnen beïnvloeden en het lopen van een Q-kaart zelfs onmogelijk maken. Naast beregening, bemesting en maaien dient er, om viltvorming te voorkomen, 6 keer per seizoen belucht (prikken) en bezand (dressen) te worden. 4 maal gebeurt dat in oppervlakkige (lichte) mate en twee maal dient dat vrij rigoureus te geschieden. Met name de zware beluchting en bezanding heeft als gevolg dat tijdens (en enige tijd na) de werkzaamheden de baan slecht bespeelbaar is. Ook het maaien kan daarna slechts beperkt gedaan worden. Door het bezanden kunnen de messen bot worden. Alhoewel deze werkzaamheden in een schema worden opgenomen waarbij getracht wordt de belangrijke wedstrijden te ontzien, is de uitvoering ervan afhankelijk van de weersomstandigheden.

Alle spelers (ook de groepen) dienen er rekening mee te houden dat er tweemaal per seizoen groot onderhoud en vier maal per seizoen klein onderhoud dient te geschieden waardoor de baan op onverwachte momenten niet optimaal en soms zelfs niet qualifying is. De greenkeepers en de baancommissie zullen de berichtgeving hierover zo spoedig mogelijk aan de leden melden. Toch is in verband met de hierboven genoemde weersomstandigheden het vaak pas zeer kort van tevoren mogelijk een en ander op de website te vermelden en aan de shop door te geven (greenfeespelers). Wij vragen hiervoor uw begrip. Alles is gericht op het optimaliseren van de golfbaan, ook op langere termijn.

De baancommissie

Voor de actuele samenstelling van de commissie log in via Egolf4U en klik op “bestuur en commissies”.

X