Wedstrijdreglement 2021

ALGEMEEN WEDSTRIJDREGLEMENT GOLFCLUB DE KOEPEL 2021

 1. De wedstrijdcommissie van Golfclub de Koepel is de “commissie” zoals omschreven in de golfregels en belast met de leiding van de wedstrijden. Zie definitie en regel 20.1
 2. Alle te spelen wedstrijden worden gespeeld volgens de Rules of Golf zoals vastgesteld door de Royal and Ancient Golfclub of St. Andrews en volgens de Local Rules zoals van kracht op Golfclub de Koepel. Speciale bepalingen voor een wedstrijd worden kenbaar gemaakt via de website, op het mededelingenbord, op de flip-over en/of bij het uitreiken van de scorekaarten. Iedere deelnemer wordt geacht van deze bepalingen op de hoogte te zijn.
 3. De wedstrijdcommissie behoudt zich het recht voor om, indien noodzakelijk tussentijds wijzigingen aan te brengen in het wedstrijdprogramma.
 4. In situaties waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdcommissie. Wanneer de wedstrijdcommissie een geschil niet weet op te lossen, wordt achtereenvolgens verwezen naar:
  • de Voorzitter van de Handicap- en Regelcommissie.
  • de Regiocommissaris van de NGF (Noord Oost).
  • de C.R.A.S.H.
  • de Royal and Ancient Golfclub of St. Andrews.
 5. Deelname aan wedstrijden is toegestaan voor leden en buitengewone leden van Golfclub de Koepel, onder verwijzing naar de handicaplimiet in het wedstrijdprogramma. Voor uitzondering op de deelname door niet leden is de toestemming van de wedstrijdcommissie vereist. Leden met een 9-holes lidmaatschap zijn greenfee verschuldigd voor het spelen van 18 holes. Aan clubkampioenschappen kunnen alleen gewone leden (conform het huishoudelijk reglement), buitenleden en spelend personeel meedoen.  Zij moeten op 1 januari lid zijn van Golfclub de Koepel. Golfclub de Koepel dient op 1 januari de homecourse te zijn. Bij wedstrijden waarbij invité(e)s zijn toegestaan komen alle deelnemers in aanmerking voor een prijs.
 1. Verzoeken tot specifieke indelingen bij qualifying wedstrijden worden niet gehonoreerd.
  Bij non-qualifying wedstrijd wordt door de wedstrijdcommissie beslist of voorkeuren bij het indelen worden ingewilligd.
 2. Alle wedstrijden vermeld in het wedstrijdprogramma hebben standing. Standing betekent voorrang hebben, zowel op de tee als in de baan.
 3. Bij bepaalde weersomstandigheden zal de wedstrijdcommissie aan de wedstrijddeelnemers duidelijk maken dat het spel wordt stopgezet via een mededeling door de commissie of diens afgevaardigden.
 4. Inschrijven voor de wedstrijden kan via de website of de telekiosk in het clubhuis. De startlijst is uiterlijk één dag voor de speeldatum te vinden op de website, achter het buffet en/of op het publicatiebord of via een door de wedstrijdleiding verzonden email naar de deelnemers. De inschrijftermijn is dan reeds gesloten.
 5. Indien leden zich willen inschrijven voor een wedstrijd en om de één of andere reden nog niet kunnen deelnemen, dan kunnen zij op eigen verzoek op een reservelijst worden geplaatst. Zij verbinden zich wel tot een half uur voor aanvang van de wedstrijd beschikbaar te zijn.
 6. Deelnemers en ook degenen die op de reservelijst zijn geplaatst, dienen zich ervan op de hoogte te stellen, hoe laat zij starten.
 7. Afmeldingen voor wedstrijden kunnen worden gedaan op de lijst, via e-mail (weco@golfclubdekoepel.nl) en bij de dienstdoende wedstrijdleiding tot uiterlijk één uur voor de starttijd.
 8. Deelnemers dienen zich 30 minuten voor hun starttijd te melden bij de wedstrijdcommissie voor het in ontvangst nemen van de scorekaart. Zij dienen zichzelf ervan te overtuigen dat de juiste playing handicap op uw kaart staat. Bij overschrijding van de 30 minuten wordt de deelnemer van deelname uitgesloten.
 9. Het wedstrijdreglement schrijft bij individuele strokeplay-wedstrijden (Q-wedstrijden en clubkampioenschappen) voor van welke tees er gespeeld wordt. Elke categorie dient van dezelfde tee te spelen. Voor heren is dit de gele tee, voor dames de rode tee. De wedstrijdcommissie behoudt zich het recht voor af te wijken van de vastgestelde tees. Bij de overige wedstrijden kan de speler zelf aangeven of hij/zij wil starten van rood, geel of oranje tees.
 1. Iedere deelnemer dient te starten op de vastgestelde starttijd. Indien een deelnemer niet op de vastgestelde starttijd kan starten, volgt diskwalificatie. Als echter de speler binnen 5 minuten na zijn starttijd op zijn (op de scorekaart genoteerde) tee klaar is om te spelen en er omstandigheden zijn die het naar het oordeel van de wedstrijdcommissie rechtvaardigen om af te zien van diskwalificatie (conform regel 23.8) mag hij toch starten. In dat geval is de straf voor het te laat starten het verlies van de 1e hole bij matchplay of twee strafslagen op de 1e hole bij strokeplay.
 2. Indien een speler niet komt opdagen zonder afmelding ontvangt hij hiervoor een schriftelijke waarschuwing van de wedstrijdcommissie. Een kopie van deze waarschuwing wordt naar het bestuur gestuurd. Bovendien wordt de handicap volgens de toe te passen handicapregels verhoogd. Bij herhaling wordt de deelnemer bestraft met uitsluiting van deelname aan wedstrijden voor een periode van 2 maanden. De deelnemer wordt hiervan per brief door het bestuur op de hoogte gesteld.
 3. De kosten van deelname aan de wedstrijden staan vermeld op de website, poster en wedstrijdkalender. 9-holes leden moeten greenfee bijbetalen voor het spelen van 18 holes.
 4. Om een wedstrijd doorgang te laten vinden, dienen er minimaal 10 deelnemers op de startlijst te staan. Voor clubkampioenschappen is dat 4 deelnemers (m en v).
 5. Bij wedstrijden die starten vanaf hole 1 wordt de 1e tee een half uur voor aanvang van de wedstrijd gesloten. Deze blijft gesloten tot een kwartier nadat de laatste flight is vertrokken. Eventueel wordt nog een zogenaamde bufferflight ingevoegd. Bij een matig deelnemersveld is hole 10 op dat moment geopend en deze wordt ongeveer een kwartier voor doorkomst van flight 1 gesloten. Nadere informatie over de beschikbaarheid van de baan zal zo spoedig mogelijk na sluiting van de inschrijving voor de wedstrijd op de website worden geplaatst.
 6. Bij een shotgun wedstrijd wordt in principe gestart van hole 1 t/m 9 maar als het aantal deelnemers erg groot is, kan de wedstrijdleiding besluiten meer holes te gebruiken. Alle spelers die niet deelnemen aan de wedstrijd, dienen 15 minuten voor aanvang van de wedstrijd de baan te verlaten. Nadere informatie over de beschikbaarheid van de baan zal zo spoedig mogelijk na sluiting van de inschrijving voor de wedstrijd op de website worden geplaatst.
 7. Bij gelijk resultaat in een wedstrijd wordt de uitslag bepaald aan de hand van de score over de laatste 9 holes (hole 10 t/m 18). Geeft ook dit geen uitkomst dan wordt resp. naar de score op de laatste 6 en 3 holes gekeken en zo nodig naar de score op de laatste hole. Levert ook dit geen beslissing op, dan wint degene met de laagste exacte handicap (matching cards). In open wedstrijden (b.v. de clubkampioenschappen) wordt een beslissing uitsluitend geforceerd door het spelen van een “sudden death”, spelend onder de regels welke van toepassing zijn op de wedstrijdvorm.
 8. Volledig ingevulde scorekaarten dienen uiterlijk 10 minuten na het spelen van de laatste green verwerkt te worden in de telekiosk of de telefoon en bij de commissie te worden ingeleverd. Ingeleverde scorekaarten moeten aan de volgende voorwaarden voldoen: de speler dient zijn score uit te rekenen, vult deze en die van de marker duidelijk in. Eenmaal ingeleverde scorekaarten mogen niet meer worden gewijzigd. Te laat ingeleverde scorekaarten worden niet verwerkt in de uitslagen maar zijn wel van invloed op het berekenen van de handicap.
 9. Prijsuitreikingen vinden als regel plaats ongeveer 15 minuten nadat de laatste scorekaarten zijn ingeleverd.
 10. Prijswinnaars die niet aanwezig kunnen zijn bij de prijsuitreiking, worden verzocht dit bij de wedstrijdleiding te melden. Prijzen kunnen binnen maximaal drie maanden na de wedstrijd bij de wedstrijdcommissie worden opgehaald. De winnaars van de maandbekers verkrijgen het recht op het gebruik van de parkeerplaats tot de eerstvolgend gespeelde maandbekerwedstrijd. De winnaars van de laatste maandbekers van het jaar hebben tot de Nieuwjaarsreceptie beschikking over de parkeerplaatsen, daarna worden deze toegekend aan de algehele winnaars van de maandbekers tot aan de eerste maandbeker in het nieuwe jaar.
 11. Bij matchplay wedstrijden met handicapverrekening kunnen er maximaal 18 slagen worden toegekend in een ronde van 18 holes.
 12. De maximale exact handicap bij non-qualifying wedstrijden is door de wedstrijdcommissie vastgesteld op 36.0; dit geldt voor wedstrijden waarbij spelers tot handicap 54.0 worden toegelaten.
 13. Bij non-qualifying wedstrijden kan de wedstrijdcommisssie besluiten tot een aangepaste handicapverrekening.
 14. De wedstrijdcommissie kan een deelnemer bij onsportief gedrag diskwalificeren. Het bestuur zal hiervan op de hoogte gebracht worden door middel van een brief.
 15. Maximale speeltijd voor diverse wedstrijdvormen.
 • 2-bal 210 minuten
 • 3-bal 240 minuten
 • 4-bal 270 minuten
 • FBBB 270 minuten
 • Greensome 230 minuten
 • Foursome 210 minuten
 1. De wedstrijdcommissie behoudt zich het recht voor om van dit reglement af te wijken indien de omstandigheden dat rechtvaardigen.
 2. Het bestuur blijft eindverantwoordelijk voor de beslissingen van de wedstrijdcommissie.