Home Wedstrijden Rondom wedstrijden

Rondom wedstrijden

Op alle wedstrijden die op Golfclub de Koepel worden gespeeld, is het Wedstrijdreglement Golfclub de Koepel van toepassing.

Inschrijving
Inschrijven voor wedstrijden kan uitsluitend via de computer in het clubhuis of via de E-Golf4U, helemaal boven op alle pagina’s. De inschrijving opent minimaal één maand voor aanvang van de wedstrijd. De laatste donderdag voor de wedstrijd sluit de inschrijving om 18.00 uur. De vrijdag daaropvolgend hangt de startlijst op het bord en ligt achter het buffet. De startlijst staat ook op het beveiligde deel van de website. De wedstrijdleiding is een uur voor aanvang van de wedstrijd aanwezig. Spelers dienen zich uiterlijk een half uur voor de aan hen toegewezen starttijd te melden bij de wedstrijdleiding. Spelers die zich te laat melden worden voor de wedstrijd uitgesloten. Bij inloopwedstrijden kan men zich op de dag zelf vanaf een uur voor aanvang van de wedstrijd inschrijven bij de wedstrijdleiding. De inschrijving sluit een half uur voor aanvang van de wedstrijd. Deelnemers dienen uiterlijk 5 minuten voor de starttijd op de toegekende tee aanwezig te zijn.

Inschrijfgeld
Het inschrijfgeld bedraagt (tenzij anders vermeld) € 3,- p.p. en dient voor aanvang van de wedstrijd te worden voldaan.

Afzeggen
Afzeggen dient te gebeuren via e-mail (wedcie@golfclubdekoepel.nl) of u kunt telefonisch contact opnemen met de dienstdoende wedstrijdleiding. Zonder bericht niet komen (‘no show’), wordt bestraft met een waarschuwing. Bovendien wordt uw handicap volgens de toe te passen handicapregels verhoogd. Bij herhaling kan het bestuur overgaan tot schorsing voor maximaal 2 maanden.

Qualifying wedstrijden
Iedere strokeplay- en stablefordwedstrijd is qualifying (Q). Dat wil zeggen dat alle tijdens een Q-wedstrijd gemaakte scores worden verwerkt t.b.v. de handicap bepaling. Ook de scores van spelers die om welke reden dan ook gediskwalificeerd zijn voor de wedstrijd of de wedstrijd staken (no return). Uitzondering hierop is het staken van de wedstrijd vanwege overmacht. Verzoeken tot specifieke indelingen worden bij Q-wedstrijden NIET gehonoreerd.

Non-Qualifying wedstrijden
Tijdens alle wedstrijden, georganiseerd door de wedstrijdcommissie, wordt een exact handicap van maximaal 36.0 toegepast. Bij wedstrijden waaraan spelers van buiten de club meedoen, wordt bovendien met 3/4 handicap verrekening gespeeld.

Kaarten
Op de scorekaarten dienen vermeld te staan: naam, codenummer, exacte EGA – en playing handicap. Scorekaarten, die incorrect zijn ingevuld, leiden tot diskwalificatie. De speler blijft altijd zelf verantwoordelijk voor zijn eigen EGA handicap en de juiste vermelding daarvan op de scorekaart.

Standing
Alle wedstrijden in het wedstrijdprogramma hebben standing. Standing betekent VOORRANG hebben, zowel op de tee als in de baan. Standing voor groepen: Deze hebben standing op de afslagplaats (shotgun starts) van de opgegeven starttijd tot 10 minuten nadien. Niet tot deze groepen horende spelers mogen ritsen op hole 1 als zich op hole 1 geen flight bevindt én als op hole 18 de achterliggende flight nog niet heeft afgeslagen. M.a.w. groepen hoeven op hole 1 NIET te ritsen als ze aansluiting houden. Dóór de baan dienen flights van groepen zich aan dezelfde etiquette regels te houden als alle andere spelers. Dus doorlaten bij de start van zoeken naar een bal en doorlaten als er een hole voor vrij is en de achterop spelende flight sneller is.

Starttijden, baan- en teesluiting
Starten van hole 1: Dertig minuten voor aanvang van een wedstrijd is de eerste tee gesloten tot een kwartier nadat de laatste flight is vertrokken. Eventueel wordt nog een zogenaamde buffer-flight ingevoegd. Bij een shotgun wedstrijd, georganiseerd door de wedstrijdcommissie, is het deelnemersveld bepalend over hoeveel holes er gestart wordt, een en ander in overleg met de dienstdoende marshal(s). In principe wordt er gestart van hole 1 t/m 9 maar als het aantal deelnemers erg groot is, kan de wedstrijdleiding besluiten meer holes te gebruiken. Alle spelers die niet deelnemen aan de wedstrijd, dienen 15 minuten voor aanvang van de wedstrijd van de baan te zijn. Als u niet deelneemt aan de wedstrijd, kunnen de dienstdoende marshal of wedstrijdleiding u informeren of u op hole 1 of 10 kunt starten.

Prijsuitreiking
De prijsuitreiking van de wedstrijd vindt plaats 15 minuten nadat de laatste scorekaarten bij de wedstrijdleiding zijn ingeleverd. Prijswinnaars die niet bij de prijsuitreiking aanwezig kunnen zijn, worden verzocht dit bij de wedstrijdleiding te melden. Prijzen kunnen binnen maximaal 3 maanden na de wedstrijd bij de wedstrijdcommissie worden opgehaald. De winnaars van de maandbekers verkrijgen het recht op het gebruik van de parkeerplaats gedurende de periode tot de eerstvolgend gespeelde maandbekerwedstrijd. De algehele winnaars van de maandbekers van het jaar krijgen het recht op het gebruik van de parkeerplaats vanaf 1 januari van het volgend jaar tot de dag waarop de eerste maandbekerwedstrijden worden gespeeld.

NGF pasje
Alle deelnemers aan een wedstrijd dienen hun NGF pasje bij zich te hebben. Na een strokeplay- of stablefordwedstrijd is het pasje nodig om de eigen score in te voeren via E-Golf4U kiosk in het clubhuis. De deelnemers aan de groepen hebben het pasje ook nodig om zich aan te melden voor de wedstrijd via deze telekiosk.

Speelmogelijkheden
Tijdens de wedstrijden van de NGF-competitie, de wedstrijden op de wedstrijdkalender en de wedstrijden van de vaste groepen zijn er aangepaste speelmogelijkheden. Ook kan de baan in beperkte mate verhuurd worden aan derden, waardoor de baan of tee 1 soms gesloten kan zijn voor een dagdeel. Informatie daarover vindt u op deze website, waarbij steeds wordt getracht deze zo goed mogelijk actueel te houden.

Vaste groepen

Rabbits april t/m september, 3e zaterdag (april eerste 9 holes, mei tweede 9 holes, vervolgens om en om), inloopwedstrijd, shotgun, start 15.30 uur.
Damesdag hele jaar, dinsdag 9.30 uur, shotgun.
Toppers mei t/m augustus, dinsdag 17.00 uur, shotgun; april en september dinsdag 16.30 uur, shotgun.
Eggs hele jaar, woensdag 9.00 uur, shotgun.
Koepelaars mei t/m augustus, woensdag 17.00 uur, shotgun; april en september woensdag 16.30 uur, shotgun.
D’Hooge Heeren april t/m september, vrijdag 16.30 uur, shotgun.

Matchplay during the season (MDS)

Matchplay During the Season (MDS)

De MDS is een matchplay wedstrijd volgens een knock-out systeem. De wedstrijd wordt gedurende het hele seizoen gespeeld, de finales zijn in het najaar. Elke ronde moet voor een bepaalde datum gespeeld zijn. Deze data vindt u hieronder, evenals het wedstrijdreglement.
Tegenstanders spreken zelf een tijdstip voor de wedstrijd af en voeren de uitslag op het wedstrijdschema in (op het bord in de hal).
De MDS wordt in drie categorieën gespeeld: singles laag : t/m exact handicap 18.0, singles hoog: exact handicap 18.1 – 54.0) en mixed foursome: t/m exact handicap 54.0.

De belangrijkste spelregels: er wordt volgens het vademecum van de NGF gespeeld met een volledige handicap verrekening. Het speelschema wordt ingedeeld op handicap en de slagen worden gegeven op de holes met de laagste stroke index. De slagen op de moeilijkste holes zijn de holes met de laagste stroke-index. Moet u dus 4 slagen geven aan uw tegenstander, dan vallen deze op de holes met stroke-index 1, 2, 3 en 4.

Algemeen

Iedere speler is vrij in de keuze vanaf welke tee (geel of rood) de baan wordt gespeeld. Gestart wordt van hole 1.

Singles

De speler met de hoogste playing handicap krijgt van zijn tegenstander een aantal slagen dat gelijk is aan het verschil tussen beide playing handicaps. Het maximumaantal slagen is echter 18.

Foursomes

Het paar met de hoogste gezamenlijke playing handicap krijgt van het andere paar het aantal slagen dat gelijk is aan: ((phcp A + phcp B) – (phcp C + phcp D)) / 2, of anders gezegd de helft van het verschil van de gezamenlijke handicaps, afgerond naar boven. Ook bij de foursomes is het maximaal aantal slagen dat gegeven wordt 18. Bij de foursomes wordt om en om afgeslagen. Van tevoren wordt derhalve bepaald wie op de even en wie op de oneven holes afslaat. Na de afslag wordt de bal om beurten gespeeld tot er is uitgeholed. Een speler slaat dus nooit 2 keer achtereen dezelfde bal.

Indien de partij na 18 holes eindigt in een gelijke stand, moet de wedstrijd worden beslist door een ‘sudden death, play off’.

Afspraken maken

De persoon of het paar die of dat bovenaan staat op het speelschema, dient contact op te nemen met de tegenstander(s) om de speeldatum en tijd vast te stellen. Beide partijen zijn echter verantwoordelijk voor het tijdig spelen van de wedstrijd. Door hun inschrijving voor de MDS verplichten de deelnemers zich te voldoen aan de eis om de wedstrijd binnen de voor de speelronde gestelde termijn vast te stellen en te spelen. De data voor de uiterste speelrondes staan hierboven vermeld en zijn opgenomen in de wedstrijdkalender.
Mochten beide partijen binnen de gestelde periode niet tot een afspraak kunnen komen, dan neemt de wedstrijdleiding de beslissing of de partij kan worden uitgesteld of dat beide partijen, dan wel een van de partijen, uitgesloten wordt van verdere deelneming aan de MDS. Dit kan ofwel door loting geschieden ofwel door een beslissing van de wedstrijdleiding na aanhoren van de argumenten van beide partijen. Mocht door overmacht een partij niet binnen de gestelde termijn kunnen worden gespeeld, dan dienen de spelers zo snel mogelijk contact op te nemen met de wedstrijdleiding. Er zal nooit meer dan 2 weken respijt worden gegeven.
Gebeurt dat niet dan worden beide partijen uitgesloten van de volgende ronde en heeft de volgende tegenstander een walk-over.
Zodra u de afspraak voor de wedstrijd hebt gemaakt wordt u verzocht dit aan het secretariaat te melden. De wedstrijd komt dan in de baanbezetting en de Marshal van dienst wordt geïnformeerd.
U neemt tijdens de wedstrijd een vlag met het Koepel logo mee als teken dat u een MDS wedstrijd speelt. U heeft geen standing maar spelers voor u worden geacht u door te laten als het spel daar aanleiding toe geeft. Dit geldt echter niet tijdens de wedstrijden van de wedstrijdkalender of tijdens de wedstrijden van de groepen (EGGS, Hooghe Heeren, Toppers, Koepelaars etc.).

9 holes leden

Natuurlijk kunnen ook onze 9 holes leden mee spelen in de MDS. U dient dan wel per ronde een green fee voor 9 holes te verrekenen met de administratie.

Inschrijving en betaling

U kunt zich vanaf heden via E-Golf 4 U inschrijven. De inschrijving sluit op 7 april 2018.
De inschrijvingskosten bedragen € 2,- per onderdeel en per persoon en deze kan u overmaken. Betaling via overschrijving van het verschuldigde bedrag op rekeningnummer NL98 INGB 0662 5297 90 t.n.v. A.M.H. Tulp onder vermelding van uw lidcode en het onderdeel waaraan u meedoet. De betaling dient uiterlijk zondag 8 april 2018 binnen te zijn. Pas na ontvangst van de betaling wordt u op de deelnemerslijst gezet!

De startlijsten zullen medio april op het publicatiebord in de hal gehangen worden. Ze zullen dan ook op de site zichtbaar worden gemaakt.

Wedstrijdleider: Alice Tulp Amhtulp1@kpnmail.nl
Tel: 06 22 49 30 28

Golfer en golfster van het jaar

Golfclub de Koepel dient uw homecourse te zijn.

U dient op 1 januari van het betreffende jaar lid te zijn en een actieve NGF handicap te hebben. Leden, die zijn overgekomen van geassocieerde clubs of zij die uit het buitenland komen en enige golfervaring hebben opgedaan, starten met een handicap, welke hen door de handicap- en regelcommissie van Golfclub de Koepel zal worden toegekend.

Hoe word je Golfster/Golfer van het jaar?

Door mee te doen aan alle wedstrijden die meetellen voor dit klassement. Als je dan ook nog goed scoort maak je een goede kans een keer te winnen. Je naam wordt genoemd op de nieuwjaarsreceptie en vereeuwigd op de schilden die in het clubhuis hangen. Je ontvangt dan ook nog een mooie prijs en een bos bloemen!

De meeste punten zijn te verdienen met de clubkampioenschappen Strokeplay en Matchplay.

De wedstrijden die in 2018 meetellen:

  1. Kingscup/Kingsbowl op Koningsdag
  2. Langste dag wedstrijd
  3. Ter Horst Driver
  4. Handicart wedstrijd
  5. Clubkampioenschappen Strokeplay
  6. Clubkampioenschappen Matchplay
  7. Lest Best
  8. Eindstand maandbekers

Hoeveel punten zijn er te verdienen, voor de dames én de heren:

Clubkampioenschappen

Strokeplay: nr.1- 15pt; nr.2- 14pt; nr.3-13pt; nr.4-12pt; nr.5-11pt; nr.6-10pt
Matchplay: nr.1-16pt; nr.2-12pt; nrs. 3 en 4 ieder 6pt; nrs. 5 t/m 8 ieder 3pt
Alle overige wedstrijden: nr.1-8pt; nr.2-6pt; nr.3-4pt; nr.4-3pt; nr.5-2pt; nr.6-1pt

Het eindklassement van de maandbeker wordt als één wedstrijd beschouwd. Ook hiervoor geldt dat voor de dames en de heren apart punten worden gegeven: nr.1-8pt; nr.2-6pt; nr.3-4pt; nr.4-3pt; nr.5-2pt; nr.6-1pt.

De stand van zaken is te zien in E-Golf4U onder “competities”.

WECO 5 sept 2018 rev.2

Clubkampioenschappen

Clubkampioenschappen
De Clubkampioenschappen Matchplay en Strokeplay zijn ‘open’ wedstrijden. Dat wil zeggen dat ze worden gespeeld zonder handicap verrekening. Het gebruik van handicarts is niet toegestaan; uitgezonderd zijn de Clubkampioenschappen Strokeplay voor Senioren.

Clubkampioenschappen Matchplay 2018
De Clubkampioenschappen Matchplay worden gehouden op zaterdag en zondag. Voorwaarde voor deelname is dat Golfclub de Koepel uw homecourse is en dat u een actieve EGA handicap van maximaal 26,4 heeft.

Besluit u aan dit kampioenschap deel te nemen, raadpleeg dan het wedstrijdreglement.

Clubkampioenschappen Strokeplay 2018
Op zaterdag en zondag worden de Clubkampioenschappen Strokeplay gespeeld over 54 holes. Voorwaarde voor deelname is dat Golfclub de Koepel uw homecourse is en dat u een actieve EGA handicap van maximaal 26,4 heeft.

Besluit u aan dit kampioenschap deel te nemen, raadpleeg dan het wedstrijdreglement.

Clubkampioenschappen Senioren Strokeplay 2018
De Clubkampioenschappen Strokeplay voor senioren worden gehouden op zaterdag en zondag. Voorwaarde voor deelname is dat Golfclub de Koepel uw homecourse is en dat u een actieve EGA handicap van maximaal 28,4 heeft.

Wedstrijdvormen

Strokeplay
Per hole wordt het aantal slagen geteld. Na 18 holes noteert de speler een (bruto) totaalscore. Na aftrek van de playing handicap ontstaat de netto score.

Stableford
Per hole krijgt de speler punten, rekening houdend met het aantal handicapslagen. Bij 1 slag boven netto par krijgt men 1 punt, bij netto par 2 punten, bij een slag onder netto par 3 punten en bij 2 slagen onder netto par 4 punten, enz..

Matchplay
De speler geeft het volledige verschil in handicap aan slagen aan de speler met de hoogste EGA handicap. Bij foursome matchplay is dat de helft van het verschil van de som van de handicaps, eventueel af te ronden naar boven. Het maximum aantal slagen dat gegeven kan worden is 18. Op de scorekaart staat vermeld op welke holes de slagen vallen (volgens de stroke-index). Elke hole levert een + , – of 0 op.

Tegen par
Wanneer een speler minder slagen dan netto par over een hole speelt, dan wint hij de hole (+). Bij netto par speelt hij gelijk (0). Maakt hij netto meer slagen dan par, dan verliest hij de hole (-).

Vossenjacht
Een par wedstrijd waarbij een speler/golfprofessional fungeert als vos. De vos start als eerste. De rest van het veld speelt tegen de vos, zij noteren na elke hole hun bruto score. In het clubhuis worden de scores van de vos bekend gemaakt waarna de spelers per hole bepalen hoe men tegen de vos heeft gescoord (+, 0 of -). Het is niet toegestaan vooraf informatie te vergaren of te geven over de score van de vos. Bij overtreding volgt diskwalificatie.

Foursome
Een wedstrijd (strokeplay of stableford) waarbij 2 spelers 1 bal spelen, die om beurten wordt geslagen. Ook op de afslagplaats wordt om beurten afgeslagen.

Greensome
Een wedstrijd (stableford of strokeplay) waarbij 2 spelers allebei afslaan en vervolgens kiezen met welke bal de hole wordt uitgespeeld. Deze bal wordt om beurten geslagen.

Chapman greensome
Twee competitors spelen als partner. Beide spelers slaan op elke hole af en doen daarna ieder een slag met de bal van hun partner. Vervolgens bepalen zij met welke bal zij de hole om beurten uitspelen. (N.B.: Een speler slaat nooit 2 keer achtereen zijn eigen bal).

Eclectic
Een strokeplaywedstrijd over 18 holes. De speler kiest na afloop van de ronde: de twee beste scores gemaakt op een par 3 hole, de twee beste scores gemaakt op een par 5 hole en de vijf beste scores gemaakt op de par 4 hole.

Four Ball Better Ball (FBBB)
In een FBBB spelen de spelers als partners. Ieder speelt zijn eigen bal. De laagste netto score van de partner is score voor de hole.

Scramble
Teams van 3 of 4 spelers spelen elk hun bal. Na elke slag wordt de beste bal gemerkt en ieder speelt vanaf dat punt verder totdat er uitgeholed is. Texas Scramble is een variant hiervan waarbij beperkingen gelden.

Vlaggenwedstrijd
Een strokeplaywedstrijd waarin iedere speler of ieder team een aantal slagen krijgt toegewezen, gelijk de handicap. Daar waar de laatst toegewezen slag eindigt, plaatst men de vlag. Winnaar is de speler of het team dat de vlag het ‘verst’ weet te plaatsen. Bij deze spelvorm is het mogelijk dat er minder of meer dan 18 holes worden gespeeld.

Touwwedstrijd
Iedere speler of elk team krijgt een stuk touw dat zoveel meter lang is als de playing handicap. Met het touw kan de bal verplaatst worden zonder dat het slagen kost.

Cross country
Een strokeplaywedstrijd die men niet over de normale 18 holes speelt, maar over een parcours kris kras over de baan.

Neary
Op Golfclub de Koepel wordt tijdens alle wedstrijden als neary geteld, de bal die in één slag het dichtst bij de hole geslagen wordt, ook al ligt de bal niet op de green. Een hole-in-one telt ook als neary.

Longest drive
Op Golfclub de Koepel wordt tijdens alle wedstrijden als longest drive geteld de bal die gemeten vanaf de tee het verst geslagen wordt. De geslagen bal dient wel op de fairway te liggen.

2ball-Competition
Tijdens de maandbeker 1 en 2 kan men zich inschrijven à € 2,- voor de 2ball-Competition. Van de opbrengst worden ballen gekocht. Deze worden verdeeld over diegenen die een “2” maken, dat wil zeggen een birdie op een par 3, een eagle op een par 4 of een albatros op een par 5. Indien er geen “2” wordt gemaakt, verloot de wedstrijdleiding de ballen onder de deelnemers aan de 2ball-Competition.

Clubkampioenschappen
De Clubkampioenschappen Matchplay en Strokeplay zijn ‘open’ wedstrijden. Dat wil zeggen dat ze worden gespeeld zonder handicap verrekening. Het gebruik van handicarts is niet toegestaan; uitgezonderd zijn de Clubkampioenschappen Strokeplay voor Senioren.

Echt(e)parenwedstrijd
Deelnemende paren moeten een duurzame relatie hebben.

IJsemmerwedstrijden

In de maanden januari en februari wordt er iedere zondag een (inloop) IJsemmerwedstrijd gespeeld. De afsluitende IJsemmerwedstrijd wordt gespeeld op de eerste zondag in maart. Inschrijven kan tussen 11.00 en 11.30 uur, echter inschrijven voor die tijd via de website verdient de voorkeur. De starttijd is 12.00 uur. Om deel te nemen is het (club)handicap vereist. De spelvorm is wisselend.

Voorlopig wordt de 2e, 4e, en 6e wedstrijd alleen 9 holes gespeeld (wordt geëvalueerd).

X