Handicap- & Regelcommissie 

De commissie

Binnen golfclub De Koepel is de Handicap & Regelcommissie, hierna H & R genoemd, verantwoordelijk voor de toepassing van het NGF Handicapsysteem. De H & R doet dit aan de hand van het beleid van de Commissie Regels, Amateurstatus en Handicaps (CRASH) van de NGF.

De H & R bestaat uit een voorzitter, een secretaris en idealiter drie commissieleden.

Alle leden moeten voldoende kennis hebben van de golfregels om de taken correct uit te kunnen voeren. Binnen de H & R worden commissieleden daarom gestimuleerd om de NGF-cursus Regelcommissaris te volgen.

Daarnaast moeten alle commissieleden kunnen werken met het gehanteerde registratiesysteem.

Missie H & R van De Koepel

Om het golfplezier voor alle clubleden zo goed mogelijk te waarborgen, wat eraan bijdraagt dat golfclub De Koepel kan blijven bestaan, zijn een aantal voorwaarden noodzakelijk. Een deel van deze voorwaarden wordt uitgedragen en gestimuleerd door de H & R:

 • Een goede regelkennis van het golfspel;
 • Een grondige kennis van de etiquette regels welke gangbaar zijn op de golfbaan;
 • Het besef dat een juiste handicap in belangrijke mate bijdraagt aan het spelplezier.

Deze voorwaarden zorgen ervoor dat onenigheden worden voorkomen, dat er een goede doorstroming kan zijn op de baan en bevorderen het spelenthousiasme van alle clubleden.

Doel H & R

Het doel van de H & R is om in de breedste zin van het woord het NGF Handicapsysteem binnen de vereniging op correcte wijze toe te passen.

Dit leidt tot uiteenlopende subdoelen:

 • Het bevorderen van kennis over, en de juiste toepassing van, de golfregels bij de leden
 • Het vaststellen en administreren van de handicaps van de leden
 • Er zorg voor dragen dat clubleden een handicap hebben die passend is voor de spelcapaciteiten
 • Het bevorderen van een breed gedragen bewustzijn van het belang van een individueel passende handicap
 • Het bewaken van de qualifying condities van de baan
 • Het oplossen van regelproblemen bij clubwedstrijden
 • Bevorderen dat de vereniging kan beschikken over goede clubreferees

Taken H & R

Om de gestelde doelen te kunnen bereiken, heeft de H & R een uitgebreid takenpakket.

 1. Het organiseren van bijeenkomsten voor regelinstructie.
 2. Het afnemen van NGF-regelexamens voor het verkrijgen van een clubhandicap.
 3. Het oplossen van regelproblemen die zich hebben voorgedaan bij clubwedstrijden of die door clubleden zijn voorgelegd.
 4. Het bijhouden van wijzigingen in de officiële golfregels en dit communiceren met de leden van de vereniging.
 5. Vaststellen van (tijdelijke) Local Rules; in overleg met de baancommissaris markeringen bepalen.
 6. Het desgevraagd adviseren van de Wedstrijdcommissie omtrent de qualifying wedstrijden.
 7. Het toekennen, administreren en aanpassen van de handicaps van clubleden volgens de regels van het NGF Handicapsysteem.
 8. Het geven van voorlichting aan clubleden en proefleden over de regels van het NGF Handicapsysteem.
 9. Het onderhouden van contact met de regiocommissaris en de CRASH van de NGF.
 10. Het adviseren over de lay-out van de scorekaarten.
 11. Het bepalen van de stroke-index van de holes.
 12. Begeleiding van nieuwe leden en proefleden, al dan niet beginnende golfers, door middel van het mentorschap. *
 13. Het uitvoeren van de jaarlijkse handicapherziening.
 14. In overleg met de baancommissaris en de hoofd greenkeeper er zorg voor dragen dat de NGF-course rating op een juiste wijze kan worden uitgevoerd.
 15. Afstemmen met andere commissies inzake overlappende of gezamenlijke punten.
 16. Contacten onderhouden met het bestuur van de vereniging, de Golfacademy Garry Jack en de hoofd greenkeeper.
 17. In overleg met de wedstrijdcommissie een referee verzorgen tijdens bepaalde wedstrijden.
 18. Clubleden stimuleren om regelmatig Q-kaarten in te leveren.

 

De actuele samenstelling van de H & R is te vinden op Egolf4U, onder het kopje ‘bestuur en commissies’.

* De coördinatie van het mentorschap gaat in nauw overleg met de Rabbit-commissie. Met elk nieuw lid van De Koepel wordt contact opgenomen, waarbij we als service het mentorschap aanbieden. Dit houdt in dat een mentor het nieuwe lid wegwijs maakt in het clubhuis, met hem of haar de baan in gaat en tijdens het spelen allerhande informatie verstrekt over de baan en over onze golfclub. Het is een aanvullende activiteit op de lessen van de pro met als doel, dat het nieuwe lid zich zo snel mogelijk thuis kan voelen op onze golfclub.

X